Skip to main content

Algemene Voorwaarden Acacia Internet

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, onder de hierna volgende termen de volgende betekenis verstaan:
  • opdrachtgever: de wederpartij van Acacia Internet
  • Acacia Internet: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Acacia Internet

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Acacia Internet gesloten overeenkomsten.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Acacia Internetq. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Acacia Internet en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Acacia Internet zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Acacia Internet en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Acacia Internet kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.          

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

 1. De door Acacia Internet gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Gemaakte (al dan niet mondelinge) afspraken binden Acacia Internet en de opdrachtgever door schriftelijke acceptatie van een offerte door de opdrachtgever of vanaf het moment dat deze schriftelijk door Acacia Internet zijn bevestigd of vanaf het moment dat Acacia Internet met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Acacia Internet niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Acacia Internet kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk.
 6. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Acacia Internet pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden.

Artikel 4. Financiële bepalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Acacia Internet hanteert een 40,40,20 betalingsregeling bij de ontwikkeling van een website. Dit houdt in dat na goedkeuring van de offerte een betaling van 40% van het totaalbedrag als aanbetaling dient te worden voldaan. Na akkoord op het ontwerpconcept, dus bij aanvang van realisatie project zal nogmaals 40% in rekening worden gebracht. Bij het gereedkomen van het project is de opdrachtgever het restantbedrag van 20% verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt het project op de definitieve locatie op het internet geplaatst, volgt aanmelding bij zoekmachines en relevante pagina’s en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert Acacia Internet niet meer kosteloos uit.
 3. Bij projecten waar geen concept goedkeuring nodig is wordt een betalingsregeling gehanteerd waarbij 50% vooraf en 50% achteraf wordt gefactureerd.
 4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag Acacia Internet de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.
 5. Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met Acacia Internet heeft afgesloten, brengt Acacia Internet de kosten daarvan 1x per jaar in rekening. Tenzij contractueel anders overeengekomen.
 6. Indien Acacia Internet voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hosting regelt brengt Acacia Internet 1 x per jaar de abonnementskosten daarvan in rekening.
 7. Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum op ING bankrekening (IBAN) NL39 INGB 0006 0080 80 n.v. Acacia Internet (ACACIA INTERNET). Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Acacia Internet nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door Acacia Internet te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 9. Acacia Internet heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de opdrachtgever al hetgeen hij aan Acacia Internet verschuldigd is heeft voldaan.
 10. Acacia Internet is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Acacia Internet doorberekend.
 11. Acacia Internet stuurt de facturen per e-mail tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Naamsvermelding en promotie

 1. Acacia Internet heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde producten en diensten te vermelden of te verwijderen.
 2. Acacia Internet mag de gemaakte websites, producten en diensten van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Acacia Internet zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren. Acacia Internet neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Acacia Internet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Acacia Internet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Acacia Internet zijn verstrekt, heeft Acacia Internet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Acacia Internet op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Acacia Internet worden vergoed volgens de geldende tarieven van Acacia Internet.

Artikel 8. Annulering, duur en beëindiging

 1. Behoudens de hierna volgende gevallen is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Acacia Internet met annulering instemt.
  • Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Acacia Internet begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd.
  • Indien de opdrachtgever een opdracht met toestemming van Acacia Internet annuleert, terwijl Acacia Internet al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
  • Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Acacia Internet te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
 2. Acacia Internet kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Acacia Internet gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings)voorwaarden.
 3. Acacia Internet heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Acacia Internet niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Acacia Internet zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van Acacia Internet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 4. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.
 5. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 9. Termijn van levering

 1. Een door Acacia Internet opgegeven termijn voor levering heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in zulks geval is Acacia Internet pas in verzuim nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.        

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Acacia Internet (en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst) is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever.
 2. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade of schade als gevolg van overmacht is Acacia Internet in geen geval aansprakelijk.
 3. Indien Acacia Internet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Acacia Internet in ieder geval te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Acacia Internet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart Acacia Internet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Elke aansprakelijkheid van Acacia Internet vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 6. De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Acacia Internet of haar ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Acacia Internet gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan Acacia Internet kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Acacia Internet kan worden gevergd.
 3. Acacia Internet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop Acacia Internet geen invloed kan uitoefenen.
 4. Acacia Internet heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en door opdrachtgever verstrekte documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. Door Acacia Internet of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Acacia Internet.
 3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom toe aan Acacia Internet. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Acacia Internet, verkrijgt opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp of de website.

Artikel 13. Hosting en domeinregistratie

 1. Acacia Internet heeft het recht om hostingaccounts onder de volgende omstandigheden op non-actief te zetten
  • Als deze illegale content bevatten
  • Als deze te veel CPU kracht gebruiken (boven de afgesproken limieten)
  • Als deze bestanden bevatten die schadelijk zijn voor de server (virussen, spamscripts etc)
 2. Het plaatsen van adult materiaal op het hostingaccount is toegestaan, mits modellen 18+ zijn.
 3. Op het hostingaccount is het volgende niet toegestaan: IRC materiaal, webgebaseerde spellen, het al dan niet bewust versturen van spam.
 4. Als uw account over dataverkeer en/of webruimte, wordt vooraf op de hoogte gesteld. Het verschrijden van uw limit kan tot gevolg hebben dat uw website niet meer goed functioneert en dat u geen e-mail meer kunt ontvangen. U dient in zo’n geval schijfruimte vrij te maken of uw pakket te verhogen.
 5. Acacia Internet blijft eigenaar van alle geleverde domeinen totdat de betaling is ontvangen.
 6. Acacia Internet garandeert een netwerk uptime van 99,9%. Indien deze percentages niet behaald kunnen worden, is een korting te bespreken op de volgende maand. Acacia Internet is niet aansprakelijk voor geleden schade door downtime.
 7. Acacia Internet garandeert in samenwerking met Icehosting een continue stroomtoevoer naar alle servers.
 8. Overmacht en gepland onderhoud valt niet onder de gegarandeerde uptime garantie. Onder overmacht wordt verstaan: brand, blikseminslag, stroomuitval, hackers, crackers, hardware uitval netwerkuitval buiten ons eigen netwerk.
 9. Acacia Internet is nooit aansprakelijk voor verlies van data of gegevens.
  • Acacia Internet kan niet aansprakelijk gesteld worden als een server om wat voor reden dan ook offline gaat.
  • Schadeclaims kunnen nooit hoger zijn dan de kosten van de dienst.

Artikel 14. CMS systemen

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het technisch up to date (laten) houden van het geleverde Open Source CMS en de extensies.
 2. Indien het CMS systeem niet (volledig) wordt geüpdatet is Acacia Internet op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.        

Artikel 15. Diversen

 1. Op alle aanbiedingen van Acacia Internet en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Acacia Internet en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 16. Privacy bepalingen

 1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Acacia Internet slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.
 2. De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beelden geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Acacia Internet verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.